Ние работим за Вашето бъдеще!

  • Понеделник - Петък (09:00 - 18:00)

    Уикенд - затворено
  • Пишете ни

    office@liontech.eu
  • Обадете се

    +359 2 9750680, +359 2 9750681

За нас

Кратко представяне

“Лион Технолоджис” ЕООД е основана през 1994 година в град София. Дейността на фирмата започва като сервиз за персонални компютри. През годините екипът и фирмата преминават през различни препятствия и трансформации, но успяхме да станем едни от водещите в областта на информационните технологии в страната. В настоящия момент компанията ни е една от водещите в България в областта на системната интеграция и информационната сигурност.

Приоритетно специализираме в изграждането, управлението и сигурността на информационни и комуникационни инфраструктури. В портфолиото на компанията са най-модерните технологични концепции, като консолидация на ресурсите и иновации. През годините нашият екип участва в реализацията на редица проекти в областта на сигурността и отбраната, енергетиката, индустрията и образованието. За всеки от тях сме получили висока оценка за изпълнението и професионалните качества на екипа.

Също така, участваме в много професионални и граждански организации, за да може да подпомагаме развитието на индустрията и науката.

Мисия

Да отговаряме на постоянно завишаващите се изисквания на клиентите ни, като им предлагаме широка номенклатура от качествени продукти и услуги на конкурентни цени, прилагайки най-високите стандарти по отношение на коректността и експедитивността.

Цели

Нашите основни цели са:
- Увеличение на пазарния дял и разширяване на предлагания асортимент от продукти и услуги
- Разрастване дейността на фирмата в страната и в съседните държави
- Разширяване на маркетинговите дейности
- Стремеж към по-високи стандарти на работа и поддържане на дълготрайни позиции в съответната конкурентна среда.

Декларация за политика по качеството на Лион Техноложис ЕООД

Ръководството на Лион Технолоджис ЕООД, в лицето на Управителя на фирмата:
• декларира, че Политиката и целите по качеството на Лион Технолоджис ЕООД са насочени към удовлетворяване изискванията и потребностите на клиентите;
• поема отговорност за осигуряване на:
o достъп, огласяване, осъзнаване и следване на обявената Политика от всички служители на фирмата и външни изпълнители, с цел повишаване на личната отговорност по отношение на качеството на работа и съответствието на предоставяните продукти и услуги с изискванията на клиентите;
o ежегодно преразглеждане на политиката при провеждането на преглед на СУК от ръководството, при необходимост и по-често, така че същата да бъде актуална и подходяща за целите и приоритетите на фирмата, и нейните дейности;
o спазване на прилагания стандарт ISO 9001:2015 чрез поддържане на системата за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията;
o спазване на системата за управление на качеството (СУК) и продължително усъвършенстване на нейната ефикасност;
o спазване на вътрешните регламенти на фирмата;
o прилагане на нормативните изисквания;
o следване на изискванията на заинтересованите страни;
o необходимите за това ресурси
Политиката на Лион Технолоджис ЕООД е запазване на пазарните си позиции и ограничаване на предлагания асортимент, разширяване на продуктите и услугите в областта на информационната сигурност и стремеж към непрекъснато техническо и интелектуално развитие, съобразно променящите се изисквания на IT пазара.

За ефективното и ефикасно провеждане на тази политика по качеството, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели по качеството:
Цели по качеството:
♦ Запазване на пазарния дял и ограничаване на предлагания асортимент в рамките на бързооборотни и бързоликвидни продукти и услуги. Разширяване на продуктите и услугите в сферата на информационната сигурност.
♦ Спечелване на нови клиенти за съществуващите продукти и услуги на фирмата в страната чрез проучване и водене на преговори с потенциални клиенти.
♦ Разширяване на маркетинговите дейности. Популяризиране. Поддържане на добрия имидж. Гъвкава ценова и комуникационна политика.
♦ Стремеж към по-високи стандарти на работа във всички сфери на дейност на фирмата и поддържане на дълготрайни позиции в съответната конкурентна среда.
♦ Стремеж към използване на съвременни техники и технологии при работа, съобразно изискванията на ИТ пазара.
♦ Поддържане на високо ниво на компетентност и мотивираност на персонала. Провеждане на фирмена политика за обучение на персонала.
♦ Оптимизиране на ресурсните потоци и съхранението на ресурси. Работа с надеждни доставчици. Предпазване на информацията и нейните носители.
♦ Проектиране, модифициране и успешно реализиране на собствени разработки, съобразно изискванията на ИТ пазара.
♦ Стремеж към поддържане на оптимална организационна структура, ефективна комуникация и коректно разпределяне на ролите и отговорностите във фирмата.


Дата: 05.12.2017 г.                      Управител: Александър Кирков

Нашите Партньори